กลุ่ม 07 ห้วยส้ม


น.ส.จิรพัฒน์  ลือชัย
ครูนิเทศก์กลุ่มห้วยส้ม
นายพิทักษ์ชัย  จันธี
ครู ศศช.บ้านห้วยลอก
นายสายฝน  จันทร์พร่ำ
ครู ศศช.บ้านห้วยกว้าง
นางสาวอ้อมใจ  ชมภูวัน
ครู ศศช.บ้านห้วยส้ม
นางชนิกานต์  กำมังละการ
ครู ศศช.บ้านสงินใต้
นายมณเฑียร  เทียมยอด
ครู ศศช.บ้านกองแนะ
นายณัฏฐวี  วงค์กาศ
ครู ศศช.บ้านแม่ลง
นางสาวทิพาพร  จากสมัย
ครู ศศช.บ้านห้วยกว้างใหม่

นางสาวบุษราพร   กึกก้อง
ครู ศศช.บ้านห้วยลอก
นายทังพะ จรูญกรพินธุ์
ครู ศศช.บ้านห้วยกว้าง
นางสาวศิริพร    ดีทู
ครู ศศช.บ้านห้วยส้ม
นางสาววาสนา   นุกัน
ครู ศศช.บ้านสงินใต้
นางสาวชนิดา  ศรีบุญราม
ครู ศศช.บ้านกองแนะ
นางสาวภัทรนันท์ ขนเขียว
ครู ศศช.บ้านแม่ลง
นางสาวกมลทิพย์  คะแก้ว
ครู ศศช.บ้านห้วยกว้างใหม่