ศศช.บ้านห้วยหวาย

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยหวาย

บ้านห้วยหวาย หรือแปลตามภาษากะเหรี่ยง  เรียกว่า  ทิกะชิซึ่งคำว่า ทิแปลว่า น้ำและคำว่า กะชิ

แปลว่า หวายแปลว่าลำห้วยที่มีต้นหวายซึ่งสอดคล้องกับภูมิประเทศของหมู่บ้านที่เมื่อก่อนมีต้นหวายมากที่สุด ปัจจุบันลดน้อยลง แต่เดิมตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บ้านห้วยยาว และชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเรียกชื่อบ้านเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า ทิพาทูบ้านห้วยหวายตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) มีประชากรทั้งสิ้น 130 คน นับถือศาสนาพุทธ/ผี ตามความเชื่อของชนเผ่า มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าว พริก ฟักทอง ฟักเขียวเพื่อเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี และเลี้ยงสัตว์เช่น หมู ไก่ วัว แพะ การคมนาคมเป็นทาง รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อในฤดูแล้ง

มีอานาเขตติดต่อดังนี้

·         ทิศเหนือ     ติดกับบ้านห้วยบง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

·         ทิศใต้        ติดกับบ้านแม่ปะน้อย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

·         ทิศตะวันออก     ติดกับบ้านแม่ฮองใต้ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

·         ทิศตะวันตก      ติดกับบ้านแม่ละโอ๊ต ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยหวาย

            ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยหวาย หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยใช้งบประมาณจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น ดำเนินการสร้างโดยชาวบ้านในชุมชนร่วมกับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและในเดือนเมษายน 2558ได้รับงบประมาณจากกลุ่ม Bangkok Chef Charityจัดสร้างอาคารเรียนใหม่อีก 1 หลังเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เป็นแหล่งประสานงานของชุมชนโดย ปัจจุบันมีนักเรียน เด็ก 40 คนและจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการรู้หนังสือ(สอนผู้ใหญ่) 

 

  บุคลากรครูผู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  2  คน                                                                                                                                             1 .นายเอกดนัย   มหามนตรี       ( 1 ธ.ค. 2554   - ปัจจุบัน)

นายชาตรี      สัตพันธ์           ( 1 มิ.ย. 2558   - ปัจจุบัน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments