กลุ่ม 06 แม่ฮอง


นายวีระพล   เกี๋ยงมณา
ครูนิเทศก์กลุ่มแม่ฮอง
นายธีรพันธ์  จงดีหาญชัย
ครู ศศช.บ้านห้วยบง
นายชาตรี  สัตพันธ์
ครู ศศช.บ้านห้วยบง
นายเอลียา  อรจง
ครู ศศช.บ้านกองดา
นายสิงหพล  รุกขชาติ
ครู ศศช.บ้านแม่เกิบ
นายยี่โจ   เงินสุขใจ
ครู ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง
นายอาทิตย์  มณฑนม
ครู ศศช.บ้านแม่ฮองใต้
นายเอกดนัย มหามนตรี
ครู ศศช.บ้านห้วยหวาย


นายเจตน์ สนธิคุณ
ครู ศศช.บ้านห้วยบงนางสาวหล้าชีวัน อุปนันท์
ครู ศศช.บ้านกองดา
นายชัยยา  เรวดีภูมิ
ครู ศศช.บ้านแม่เกิบ
นางสาวชบาไพร ชัยชนะบุตร
ครู ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง
นายนำโชค  นิมิตคีรีมาศ
ครู ศศช.บ้านแม่ฮองใต้
ว่าง
ครู ศศช.บ้านห้วยหวาย