กลุ่ม 05 ศาลาเท


นายวิศักดิ์  ธนะปัด
ครูนิเทศก์กลุ่มศาลาเท

นายวรพงษ์  กกเปือย
ครู ศศช.ทีลอง
นายศุภชัย   พรหมมา
ครู ศศช.ศาลาเท
นายธีระยุทธ   วุฒิกรณ์
ครู ศศช.ศาลาเท
นายอาวรณ์  ยศถามี
ครู ศศช.ทีเนอะ
นายธีรเชษฐ์  พัลลภศิริ
ครู ศศช.มะหินหลวง
นางสาวนันทนา  สมนาศักดิ์
ครู ศศช.แม่ละเอ๊าะ
ว่าที่รต.พลวัต  อินต๊ะทา
ครู ศศช.ทีลอง
นางศิรินยา  วุฒิกรณ์
ครู ศศช.ศาลาเทนางปุณยนุช  พิภพ
ครู ศศช.ทีเนอะ
นางสาวศรัญญา สารินจา
ครู ศศช.มะหินหลวง
นายจรัญ   อินตานิ
ครู ศศช.แม่ละเอ๊าะ