ศศช.บ้านผีปานใต้

ข้อมูลชุมชน บ้านผีปานใต้

หมู่บ้านผีปานใต้
 เป็นหย่อมบ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 10 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีนายอยู่จัง ทวีทรัพย์ใหม่ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปร์ซึ่งอพยพมาจากบ้านแม่ลอกและผีปานเหนือ โดยการนำของแม่เฒ่าจีป่วยเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นและที่ทำกินไม่เพียงพอครั้งแรกมีเพียง2หลังคาเรือนเท่านั้นต่อมามีชาวบ้านย้ายมาเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันมีจำนวน 34 หลังคาเรือน 34 ครอบครัวจำนวนประชากร 169 คน


อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านแม่สอเหนือ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านห้วยบง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านผีปานเหนือ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านห้วยครั่ง

ผู้นำชุมชน

  • นายปณพ ทวีทรัพย์ใหม่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายถั่งใจ ไพรกันไพรบูลย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน

ระบบสาธารณูปโภค

  • การสื่อสาร สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ แต่ต้องติดตั้งเสารับสัญญาณ
  • ระบบไฟฟ้าในหมู่บ้านใช้โซล่าเซลล์ แต่ในช่วงฤดูฝนไฟฟ้ามักจะไม่เพี่ยง่พอต่อการใช้งาน
  • ระบบปะปา ใช้น้ำจากปะปาภูเขา

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
แม่ฟ้าหลวง” บ้านผีปานใต้ ตั้งอยู่ที่ บ้านผีปานใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การก่อสร้างศูนย์การเรียนฯเริ่มแรกได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงเฉพาะพื้นที่(IPAD) จัดทำเป็นโรงเรียนสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน ต่อมาช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2536  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่ง นายสะมูเอระ วนาพิสมัย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้ามาสำรวจความต้องการของชุมชนและสร้างศูนย์การเรียนฯเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เกษตร ครูและนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยครูเชียงใหม่พร้อมทั้งชาวบ้าน  ร่วมกันสร้างอาคารเพื่อใช้ในการให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชน และเนื่องจากอาคารศูนย์การเรียนฯสร้างขึ้นจากวัสดุในท้องถิ่น ต้องมีการซ่อมแซมทุกปี โดยอาศัยความร่วมมือจาก หน่วยงานภาคีเครือข่ายและชุมชนในการพัฒนา ซ่อมแซมศูนย์การเรียนฯ ต่อมาปีพ.ศ.2548 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพฯ ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ให้มีความแข็งแรง คงทน เหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอน

 ครูประจำศูนย์ฯ จำนวน คน

1.  นายดำรงค์ชัย นาติ๊บ           ครูอาสาสมัครฯประจำศูนย์ฯ          เบอร์โทรศัพท์  090 750 8837

2.  นางสาวสายทอง โป้ะทู         ครูอาสาสมัครฯประจำศูนย์ฯ           เบอร์โทรศัพท์  082 180 5514

ครูนิเทศก์ประจำกลุ่มผีปาน

นายนาฏครินทร์  กันตีฟอง          เบอร์โทรศัพท์  098 08 5845


Comments