กลุ่ม 04 ผีปาน


นายนาฎครินทร์  กันตีฟอง
ครูนิเทศก์กลุ่มผีปาน
นายวีรพงษ์  หมีแก้ว
ครู ศศช.ผีปานใต้
นางสาวปัณฑิตา  มิตรสาธิต
ครู ศศช.ห้วยครั่ง
นางสาวสาลี่ คงแพ
ครู ศศช.ทิกะเย
นายสุรเดช  อินต๊ะ
ครู ศศช.แม่สอเหนือ

นายประพัฒน์  ค้ำจุนกระสินธุ์
ครู ศศช.แม่สอใต้
นางสาวสายทอง  โป๊ะทู
ครู ศศช.ผีปานใต้
นายรังสรรค์  สุภา
ครู ศศช.ห้วยครั่ง
นายดำรงค์ชัย  นาติ๊บ
ครู ศศช.ทิกะเย
นายชูพอ อภิบาลกุญชร
ครู ศศช.แม่สอเหนือ


นายธนาสาร  ชัยหาญนุกูล
ครู ศศช.แม่สอใต้