ศศช.บ้านสงินใหม่

ศศช.บ้านสงินใหม่

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสงินใหม่

หมู่  13  ตำบลนาเกียน  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 50310  มีครูนิติพงษ์  เป็นผู้ประสานงานกับ ศบอ.อมก๋อยและได้สร้างชุดเดียวกับศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยกว้างใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านสงินใหม่มีเนื้อที่  500   ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อในปี พ.ศ. 2553  ในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและกองกำลังทหารพรานที่ 36 และครูได้ช่วยเหลือเสียสละแรงกายแรงใจช่วยกันสร้างจนสำเร็จเปิดกิจกรรมการเรียนการสอน ปัจจุบันมีครู 1 คน  ชื่อนายธิติวัชร์  ทองสว่าง

 

อาณาเขตข้อมูลทั่วไปของศศช.

ศศช. สงินใหม่ ม. 13 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำไร่, ทำนา, ทำสวนพริก, สวนมะเขือเทศและเลี้ยงสัตว์) นับถือศาสนาพุทธ เป็นส่วนใหญ่ เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง (โปว์) มีประชากร 99  คน   21 ครัวเรือน

ระยะทางจากอำเภออมก๋อย ถึง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านสงินใหม่ ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ถนนลาดยาง 10 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 17 กิโลเมตรโดยประมาณความสะดวกในการเดินทางสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤษภาคม ของทุกปี

 

อาณาเขต

ทิศเหนือติดกับ             บ้านหนองอี่งใต้

ทิศใต้ติดกับ               บ้านสงินกลาง

ทิศตะวันออกติดกับ     บ้านหนองอึ่งเหนือ

ทิศตะวันตกติดกับ       บ้านสงินเหนือ

 

จำนวนประชากรทั้งหมด  99 คน

แยกชาย-หญิง   ชาย  54 คน     หญิง 45 คน 

จำนวนผู้เรียน ศศช.บ้านสงินใหม่

จำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ  10 คน

   แยกชาย-หญิง   ชาย  5 คน      หญิง  5  คน

จำนวนนักศึกษสายสามัญ  15 คน

   แยกชาย-หญิง   ชาย  10 คน      หญิง  5  คน

จำนวนผู้เรียนประถมศึกษา 10 คน

   แยกชาย-หญิง   ชาย  6 คน      หญิง  4  คน

จำนวนนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน

   แยกชาย-หญิง   ชาย  1 คน      หญิง  - คน

จำนวนนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 4 คน

   แยกชาย-หญิง   ชาย  3 คน      หญิง 1 คน

ข้อมูลด้านการนับถือศาสนา         

-        พุทธ,คริสต์

ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ 

-        ทำไร่ , ทำนา

 

 

Comments