ศศช.บ้านสงินกลาง

ข้อมูลชุมชนบ้านสงินกลาง

ลักษณะและที่ตั้ง
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา ประชากรเป้นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปร์
ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวนาทำไร่ เพื่อบริโภคสัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ หมู ,ไก่ ,วัว ,ควาย
เส้นทางการคมนาคม ระยะทางอมก๋อยถึงชุมชนประมาณ 27 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าได้ถึงตลอดปี
การนับถือศาสนา 

ศาสนาพุทธ (ผี) คริสต์

 พิกัดที่ตั้ง

47Q0419325 UTM1980745 ความสูงจากระดับนำทะเล 967

ผู้นำชุมชน

นายสะโจ  มิตรสาธิต

อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ     สงินเหนือ     ระยะทาง    7  กม.

          ทิศใต้       หนองอึ่งเหนือ  ระยะทาง    18  กม.

          ทิศตะวันออก  บ้านผาปูน     ระยะทาง    12 กม.

          ทิศตะวันตก   สงินนุปอย     ระยะทาง    8 กม.

จำนวนประชากร/หลังคาเรือน  

40  หลังคา  40 ครัวเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมด              158              คน

จำแนกเป็น ชาย                        81             คน

จำแนกเป็น หญิง                          77              คน

จำนวนผู้เรียน ชาย  13 คน  หญิง 16  คน  รวม  29 คน

ศาสนา/ ภาษาที่ใช้   ศาสนาพุทธ  34 ครัวเรือน    ศาสนาคริสต์ 1  ครัวเรือน   ใช้ภาษากะเหรี่ยงโปว์

การประกอบอาชีพ     ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์

รายได้เฉลี่ยต่อปี     5,000  บาท

การบริการของรัฐ

          -    สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด           สถานีอนามัยบ้านอูตูมเหนือ

          -    โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ใกล้ที่สุด               โรงเรียนบ้านอูตูมเหนือ 

ผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น

 นายกุดา     รหัทศุภรงค์    ตำแหน่ง ผู้นำทางจิตวิญญาณ

ปัจจุบันมีครูประจำศูนย์การเรียน 2 คน คือ

1.  นายเชื้อ        แซ่โคว้

2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ธิปธนา

 ลักษณะการคมนาคม (ลักษณะเส้นทางการเดินทาง)   

  ห่างจากอำเภออมก๋อยเป็นระยะทาง 26 กิโลเมตร

  ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถเดินทางเข้าออกตลอดเวลา

  ช่วงฤดูฝนเข้าได้เฉพาะรถจักรยานยนต์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  การจักสาน
  การตีมีด
  งานทอผ้าประจำเผ่า
ระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีใช้ทุกครัวเรือน
น้ำประปา หมู่บ้าน ใช้ประปาภูเขา
ห้องน้ำห้องส้วม ในหมู่บ้านมีทั้งหมด 5 หลัง

 ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านสงินกลาง

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสงินกลาง ก่อสร้างครั้งแรกในเดือน    พฤศจิกายน  2535 
    ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว และสร้างเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์  2536  ซึ่งมีครูคน แรกคือ   นายสุรชัย   อินต๊ะมา  ต่อมาในเดือน พฤศจิกายน  2536  ได้มี  ครูบัวซอน   วรรณภพ  ได้ย้ายมาเป็นครูประจำแทน   ครูสุรชัย   อินต๊ะมา ซึ่งได้ย้ายไปประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอื่น  และครูบัวซอน   วรรณภพ  ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ให้มีสภาพถาวรโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการหาไม้ ส่วนหลังคาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี   พ.ศ. 2547 ทางกลุ่มพี่ห่วงน้องได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ ซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีสภาพคงทนถาวร  จากนั้นเมื่อปี 2558  ได้รับงบซ่อมแซมจาก กศนจึงได้มีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาอาคารเรียนจากสังกะสี เป็นกระเบื้อง  ปัจจุบันได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพิ่มอีกหนึ่งหลัง ขนาด 8x15 เมตร พร้อมห้องน้ำนักเรียน 2 ห้อง  จากโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล 2559

*****ข้อมูล ณ.วันที่ 14 ตุลาคม 2560 


 

 

 


Comments