ศศช.บ้านหนองอึ่งเหนือ

ข้อมูลชุมชนบ้านหนองอึ่งเหนือ

บ้านหนองอึ่งเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 19 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ทำการก่อตั้งอยู่มาแล้วกว่า 80 ปี ซึ่งการก่อตั้งครั้งแรกโดย นายยูรวย เป็นผู้นำตามธรรมชาติ คนแรกของหมู่บ้าน เนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นบริเวณที่มีกบ มีเขียดและอึ่งอ่างเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้นำตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านปัจจุบันบ้านหนองอึ่งเหนือ

พิกัด GPS คือ 47Q 0422518 UTM 1979793 ความสูงจากระดับน้ำทะเล 882

ลักษณะภูมิประเทศ บ้านหนองอึ่งเหนือตั้งอยู่ในหุบเขาแอ่งกะทะ มีน้ำห้วยหนองอึ่ง ใหลผ่านข้าง ๆ หมู่บ้าน
สภาพเศรษฐกิจ ชุมชนประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่และปลูกพืชเศรษฐกิจในช่วงหลังจากเก็บเกียวข้าว
การคมนาคม ระยะทางจากอำเภอถึงบ้านหนองอึ่งเหนือ 22 กิโลเมตร
ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ(ผี) และศาสนาคริสต์

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดกับ บ้านห้วยบง
  • ทิศใต้ ติดกับ บ้านผาปูน
  • ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านมะกอกน้อย
  • ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านหนองอึ่งใต้

ผู้นำชุมชน


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นายปีกัง แดเชอร์ ภูมิปัญญาด้านการจักสาน
  • นายแคะกัง ถนอมคีรี ภูมิปัญญาด้านการตีมีด
  • นางหล้า ถนอมคีรี ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า

ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

  • ระบบไฟฟ้าในชุมชน ใช้โซล่า เซลล์
  • การประปา ใช้ประปาภูเขา
  • ห้องสุขา มีทั้งหมด 14 ห้อง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านหนองอึ่งเหนือ

     ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านหนองอึ่งเหนือได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.2538 โดยในครั้งแรกได้ก่อตั้งเป็นอาคารไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ซึ่งทรุดโทรมง่ายต่อมาทาง ศศช. ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารในปีพ.ศ.2539 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีอาคารขนาด  8x 200 เมตร   หลังสังกะสี โครงสร้างและฝาผนังไม้เนื้อแข็ง ต่อมาอาคารทรุดโทรมตามมาในปี พ.ศ.2545 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซ่อมแซมอาคารเดิมโดยการเปลี่ยนโครงสร้างและผนังบางส่วน และสร้างเสร็จในวันที่ 15 มีนาคม2545 เพื่อให้คงทนถาวรขึ้นให้สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการด้านต่างๆของชุมชนต่อไป ต่อมาในปีพ.ศ.2551 ศศช. มีสภาพชำรุดจึงย้ายมาก่อสร้างที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ เดือนมกราคม 2551  ลักษณะอาคารกว้าง 7.50 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 เดือน ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ไม่รู้หนังสือ  ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมสำคัญในหมู่บ้าน ปัจจุบันได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ขนาด 7x15 เมตร โรงอาหารขนาด 3x5 เมตร และห้องน้ำนักเรียนจำนวน 2 ห้อง แทงก์น้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1 แทงก์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  “คณะโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล” ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหนองอึ่งเหนือ และคณะครูในกลุ่มเป็นอย่างดี
Comments