กลุ่ม 03 สงิน


นายศุภโชค  ปัญญา
ครูนิเทศก์กลุ่มสงิน
นางยุพิน    ธนภัทรศักดิ์กุล
ครู ศศช.สงินกลาง
นางสาวอนัญญา  กุณนันท์
ครู ศศช.สงินนุปอย
นางอารียา  แซ่โคว้
ครู ศศช.หนองอึ่งใต้
นายอัครเดช  อาจทิพาฤกษ์
ครู ศศช.หนองอึ่งเหนือ
นายเชื้อ  แซ่โคว้
ครู ศศช.ห้วยบง
นายธิติวัชร์  ทองสว่าง
ครู ศศช.สงินใหม่

ว่าที่รต.หญิงกมลทิพย์   ธิปธนา
ครู ศศช.สงินกลาง
นางสาววนัสนันท์  อินตา
ครู ศศช.สงินนุปอย
นางสาวจันทร์จิรา   คำโปธิ
ครู ศศช.หนองอึ่งใต้
นางสุนิสา ชูชัยวุฒิกุล
ครู ศศช.หนองอึ่งเหนือ
นายธีรพันธ์  นอฤทธิ์
ครู ศศช.ห้วยบง