ศศช.บ้านแม่ลอกเหนือ

ประวัติหมู่บ้านแม่ลอกเหนือ

บ้านแม่ลอกเหนือ  ได้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ.2450 ชื่อของหมู่บ้านตั้งตามลำห้วย ไหลผ่านหมู่บ้าน  คือ ลำห้วยแม่ลอกโดยในครั้งมีประมาร  50 หลังคาเรือน  ต่อมาได้เกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด  ชาวบ้านได้อพยพไปอยู่บ้านทูจองและบ้านองป๋อใต้เป็นบางส่วน

 การคมนาคมใช้การเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่โดยระยะทางจากบ้านก๋องป๋อใต้เดินผ่านบ้านทูจอง                 

มีระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อหมู่บ้าน

1.       ทิศเหนือ            ติดต่อกับหมู่บ้านทูจอง

2.       ทิศใต้                ติดต่อกับหมู่บ้านยองแหละ

3.       ทิศตะวันออก      ติดต่อกับหมู่บ้านห้วยจิโน

4.       ทิศตะวันตก        ติดต่อกับหมู่บ้านนาเกียน

 

ประวัติศูนย์การเรียน ฯ บ้านแม่ลอกเหนือ

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ลอกเหนือได้จัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2543 โดยในขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน จึงได้ใช้บ้านของ นายบวยโสะ  มิตรสาธิต  เป็นที่เรียน  โดยมีผู้เรียนในขณะนั้น จำนวน  23  คน ต่อมาครูและชาวบ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยตัวอาคารทำด้วยไม้ไผ่สับด้วยหลังคามุงด้วยหญ้าคาและฟางข้าว  ต่อมาในปี พ.ศ. 2544  นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ พระนครเหนือได้ให้ความอนุเคราะห์ในการก่อสร้าง อาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคาร      ทำด้วยไม้พื้นปูนซีเมนต์ที่มีความแข็งแรงขึ้น

            ต่อมาในปีงบประมาณ 2549 ทางศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ลอกเหนือ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้มีการก่อสร้าง(ต่อเติมอาคารเรียน) ในปีงบประมาณ 2550 สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ลอกเหนือ

 

 

ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล

6

2

8

ประถมศึกษาปีที่  1

2

4

6

ประถมศึกษาปีที่  2

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่  3

3

2

5

ประถมศึกษาปีที่  4

-

2

2

ประถมศึกษาปีที่  5

-

2

2

ประถมศึกษาปีที่  6

-

5

5

รวม

11

17

28

 

 

ข้อมูลด้านประชากร

           

                        จำนวนประชากรชาย ..82... คน หญิง ...73..... คน

                        จำนวนครัวเรือน............36................. ครัวเรือน

                       

ข้อมูลประชากรจำแนกตามช่วงอายุ

 

ช่วงอายุ

จำนวน

0-5 ปี

11

6-14 ปี

39

15-39ปี

63

40-59 ปี

29

60-69 ปี

8

70-79 ปี

4

80-89 ปี

-

90 ปีขึ้นไป

1

รวม

155

 

 

Comments