ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้

ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้

 

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา    
แม่ฟ้าหลวง  บ้านก๋องป๋อใต้  หมู่  8  ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เริ่มจัดตั้ง  ศศช.  เมื่อ  28  กันยายน   2535  โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งครูเข้ามาดำเนินการจัดตั้งร่วมกับชาวบ้าน  ซึ่งมีนาย  บือบวย  บริจาคที่ดิน  โดยศูนย์การเรียนมุงด้วยหญ้าคา  เปิดดำเนินการสอนได้  10  เดือน  ต่อมาพระครูสุคนธศีล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์  ได้บริจาควัสดุในการก่อสร้างอาศรมจำนวน  17,000 บาท  เริ่มเมื่อ  19  กันยายน  ถึง   8  ตุลาคม  2536  ต่อมานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ามาปรับปรุงเมื่อพ.ศ. 2542
ปัจจุบันได้รับงบประมาณจากมูลนิธิคาร์ฟูร์แห่งประเทศไทย  ถวายงบประมาณในโครงการ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จัดสร้างศูนย์การเรียนขึ้นใหม่  พร้อมระบบประปาในศูนย์การเรียนฯ โดยได้รับงบประมาณจำนวน  100,000.บาท เพื่อการสร้างอาคารเรียนในศูนย์การเรียนฯขนาด 9x12 เมตร และห้องน้ำจำนวน 1 หลัง

 อาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ                  ติดกับบ้านทังที                       ระยะทาง         2   ก.ม.            

ทิศใต้                       ติดกับบ้านทูจอง                    ระยะทาง         5   ก.ม.

ทิศตะวันออก           ติดกับบ้านก๋องป๋อเหนือ                ระยะทาง.        5    ก.ม.

ทิศตะวันตก              ติดกับบ้านห่างหลวง                  ระยะทาง         6   ก.ม.

 

อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความ

       1. อาคาร ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสนับสนุนโดยมูลนิธิคาร์ฟู แห่งประเทศไทยถวายงบประมาณในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

     2. โรงอาหารจำนวน หลัง ชุมชนร่วมกันสร้าง โดยมีคุณสุมาลี นาคประดิษฐ์ ได้ติดต่อหางบประมาณซ่อมแซม

 

 ข้อมูลครูประจำศูนย์การเรียนฯ

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

การศึกษา

ครูนิเทศก์

1.

นางเงพะ  วงศ์ษาราษฎร์

ปริญญาตรี

นายวิฑูรย์  อินแก้ว

2.

นางสาวสไบพร  พิลัยหล้า

ม.6

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล

13

7

20

ป.1

4

4

8

ป.2

3

1

4

ป.3

-

-

-

ป.4

1

1

2

ผู้ไม้รู้หนังสือ

-

-

-

นักศึกษาสายสามัญ

4

10

14

รวมผู้เรียนใน ศศช.

25

23

48

 

 

***ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2560


 

Comments