กลุ่ม 02 แม่ลอบ

นายวิฑูรย์ อิ่นแก้ว
ครูนิเทศก์กลุ่มแม่ลอบ

นางสไบทิพย์  ดวงดอก
ครู ศศช.บ้านสงินเหนือ


นางสาวบุปผา  บุญบวรนันท์
ครู ศศช.บ้านอูตูมใต้

นางสาวจีรวัฒ  เสาร์เพ็ง
ครู ศศช.บ้านทังที

นางสาวสไบพร  พิลัยหล้า
ครู ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้นางสาวกรนิกา  บัวปอน
ครู ศศช.บ้านก๋องป๋อเหนือนางสาววรรณกร  ประมาตัง
ครู ศศช.พลั่งแท


นางสาวรินดา  ศิริสวัสดิ์
ครู ศศช.บ้านทูจอง


นางสาวพิมพ์พิรุฬห์  สุวรรณ
ครูศศช.บ้านแม่ลอกเหนือ
นางสาววิภา  ชอบหัตถกรรม
ครู ศศช.สงินกลาง

นายพรชัย  อมตปรีชา
ครู ศศช.บ้านอูตูมใต้

นางขนิษฐา   ตาปัญญา
ครู ศศช.บ้านทังที


นางเงพะ  วงค์ษาราษฎร์
ครู ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้นางสาวศรีสุดา  เฒ่าเขียว
ครู ศศช.บ้านก๋องป๋อเหนือ

นางสาวรัชดา   ค้ำจุนคงคา
ครู ศศช.พลั่งแท


นายสิทธิพงษ์  อุทเวียง
ครู ศศช.บ้านทูจอง