ศศช.บ้านลูกูดู

ประวัติศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

บ้านลูกูดู

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง  บ้าน ลูกูดู ได้รับการก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2537 โดยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะเป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว และได้รับการซ่อมแซมอาคารเรียนให้ดีขึ้นในปี พ.ศ. 2541 งบประมาณโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบถาวร ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ได้ย้ายจากที่เดิมซึ่งอยู่เหนือหมู่บ้านมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบัน จากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณโดย มูลนิธิคาร์ฟูประเทศไทย

ต่อมาในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556  ได้รับความอนุเคราะห์ งบประมาณในการสร้างโรงอาหาร ศูนย์การเรียน จำนวน 1 หลัง ขนาด กว้าง 6  เมตร ยาว 9 เมตร จำนวนเงิน  100,000   บาท  จาก คุณวิสิฎฑ์  บาลี  ผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย

ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะชมรมแด่น้อยผู้ห่างไกล ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ แบบครี่งไม้ครึ่งปูน ขนาน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร พร้อมห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง  บ้าน ลูกูดู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับ ปี พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อม จนถึงช่วงชั้นที่ 2 และการส่งเสริมการรู้หนังสือ

 

แบบสรุปนักเรียนแต่ละชั้นเรียน บ้าน ลูกูดู

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

กลุ่ม ห้วยไก่ป่า  หมู่ที่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อ.1

9

4

13

อ.2

7

4

11

อ.3

1

2

3

รวมอนุบาล

17

10

27

ป.1

1

3

4

ป.2

3

6

9

ป.3

0

0

0

ป.4

1

5

6

ป.5

1

1

2

ป.6

0

0

0

รวมชั้นประถม

6

15

21

รวมทั้งหมด

23

25

48

 

Comments