ศศช. บ้านห้วยไก่ป่า

ประวัติ ศศช. บ้านห้วยไก่ป่า

โครงการศูนย์การเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ได้เริ่มดำเนินการสองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาที่สูงดอยเปเป้อ(PP-HPP)อำเภออมก๋อย โดยไทย/สหประชาชาติได้ส่งบุคลากรครูข้ามาทำการสอน คนแรกคือ นางสาวเกสร ตาเป็ง และชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาศรมขนาด 3x6 เมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อทำการเรียนการสอน โดยได้สอนเด็กและผู้ใหญ่ในหลักสูตรเบ็ตเสร็จ(200ชั่วโมง)เป็นจำนวน 10 เดือน หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม 2534 ได้เปลี่ยนการสอนแบบเบ็ตเสร็จเป็นการสอนแบบ ศศช.โดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่กับโครงการPP-HPP พร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมมือขยายศศช.ให้มีขนดใหญ่ขึ้น

            ในปี พ.ศ.2546 โครงการส่วนพระองค์ฯได้เข้ามาสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนโดยได้รับงบประมาณจากบริษัท คาร์ฟูร์ ให้งบประมาณสร้างอาคารขนาด 7x15 เมตร มีห้องน้ำครู 1 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน 2 ห้อง และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน

            ปัจจุบันศศช.แห่งนี้เป็นศูนย์ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใช้ในการเรียนการสอนหนังสือเด็กและผู้ใหญ่และเป็นที่พักของครูและเจ้าที่ที่ศศช.แห่งนี้เป็นศูนย์ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใช้ในการเรียนการสอนหนังสือเด็กและผู้ใหญ่และเป็นที่พักของครูและเจ้าที่ที่ศศช.แห่งนี้เป็นศูนย์ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใช้ในการเรียนการสอนหนังสือเด็กและผู้ใหญ่และเป็นที่พักของครูและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาเยี่ยมชุมชน

            ที่ตั้งและอาณาเขต

บ้านห้วยไก่ป่า ตั้งอยู่หมู่ที่14 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับ            บ้านสบลาน

            ทิศใต้                ติดต่อกับ            บ้านแม่ระอานอก

            ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ            บ้านสบหาด

            ทิศวันตก            ติดต่อกับ            บ้านจกปก

 

 

 

ประวัติความเป็นมา บ้านห้วยไก่ป่า           

บ้านห้วยไก่ป่ามีชื่อเรียกตามภาษากะเหรี่ยงว่า”ชอมีทะ”เดิมทีผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนแรกที่ตั้งหมู่บ้านห้วยไก่ป่า ย้ายมาจากหมู่บ้านจกปก เนื่องจากบ้านจกปกเริ่มมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ที่ทำกินลดน้อยลง จึงย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ใกล้ลำห้วย หรือเรียกภาษาเป็นกะเหรี่ยงว่า”ชอมีแท”  บ้านห้วยไก่ป่าตั้งมานานกว่า 100ปี เดิมหมู่บ้านแห่งนี้รวมกับบ้านสบหาด บ้านจกปกและบ้านแม่ระอานอกอยู่ในเขตหมู่ที่ 10 ตำบลแม่ตื่นต่อมาประชากรมากขึ้นจึงได้แยกออกมาตั้งเป็นหมู่ที่14ตำบลแม่ตื่น ร่วมกับบ้านสบหาดโดยได้แต่งตั้งกรรมการหมู่บ้านดังนี้คือ

1.ผู้ใหญ่บ้านคือนายนิรมิตร          วนาสมบูรณ์       (บ้านสบหาด)

2.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนายภูชิต      พิลาศชวนพิศ     (บ้านห้วยไก่ป่า) 

3.สมชิกองค์การบริหารส่านตำบล  คือนางสาวศิริพรรณ เพชรพงศ์ไพร            (บ้านห้วยไก่ป่า) 

ด้านศาสนา

            เดิมนับถือผีตามความเชื่อโบราณต่อมาได้มีฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสานคริสต์และได้สร้างโบสถ์ไว้ในหมู่บ้านตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาภาษากะเหรี่ยงชาวบ้านส่วนใหญ่จึงนับถือศาสานศริสต์   มีชาบางส่วนนับถือศาสานพุทธ   ซึ่งได้รับการเผยแพร่มาจากภิกษุรูปหนึ่งที่ภุดงส์ผ่านมาจากแม่ตื่น

 ด้านประชากรและเชื้อชาติ

            ชาวบ้านห้วยไก่ป่าเป็นเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์   และได้สัญชาติไทยทั้งทั้งหมด   เพาระได้ตั้งถิ่นฐานมานาน   ซึ่งบ้านห้วยไก่ป่า  มีประชากรทั้งหมด  พอจำแนกได้ดังนี้

1.จำนวนหลังคาเรือนมี                50         หลังคาเรือน

2.จำนวนครอบครัว มี                   69         ครอบครัว

3.จำนวนประชากรทั้งหมด           มี          294  คน

1.ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อบ้าน ห้วยไก่ป่า      หมู่ที่ 14  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

1.2 การคมนาคม ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ   43  กิโลเมตร

1.3 แผนที่ชุมชนและอาณาเขตติดต่อ

               แผนที่ชุมชนบ้านห้วยไก่ป่า

  

 อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ        บ้านสบลาน

          ทิศใต้             ติดต่อกับ        บ้านแม่ระอานอก

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ        บ้านสบหาด

          ทิศวันตก        ติดต่อกับ        บ้านจกปก

1.4 จำนวนประชากร  294  คน  จำนวน  67  ครอบครัว  จำนวนครัวเรือน  51  หลัง

1.5 พื้นที่ทั้งหมด  200  ไร่  เป็นพื้นที่ทำกิน  100  ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  15  ไร่  พื้นที่ป่า  85  ไร่

1.6 อายุชุมชน  100  ปี

1.7 ประวัติชุมชน

          บ้านห้วยไก่ป่า  ตั้งอยู่หมู่ที่  14 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมาเป็นเวลานานเกือบ 100 ปี โดยครั้งแรกมีเพียง 2-3 ครัวเรือน ย้ายมาจากหมู่บ้านจกปกและขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบัน

 


Comments