ศศช.บ้านจกปก

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  บ้านจกปก

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง  บ้านจกปกเริ่มดำเนินการก่อสร้างครั้งแรกเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2534  โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาที่สูงดอยเปเปอร์  โดยไทยสหประชาชาติได้ส่งครูอาสาสมัครคนแรก  คือ  นายไพรัช  ปุณนามา  เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ครั้งแรกได้สร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านได้ร่วมมือกับชาวบ้านสร้างอาคารขึ้นมา  หลัง  ได้ทำการสอนเด็กและผู้ใหญ่หลักสูตรเบ็ดเสร็จ  ( 200 ชม.)

ต่อมาในเดือนธันวาคม  พ.ศ.2534  ศูนย์การเรียนแห่งนี้ได้เปลี่ยนการสอนแบบเบ็จเสร็จเป็นแบบ  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  และต่อมาในปี  พ.ศ.2546ได้รับพระราชทานโครงการและเงินสนับสนุนจากสมเด็จพระเทพรัตน ฯ  และมูลนิธิคาร์ฟูให้จัดสร้างอาคารเรียนไม้ถาวร  ขนาดกว้าง เมตร  ยาว  15  เมตร  แทนอาคารไม้ไผ่หลังเก่าและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

พ.ศ.2554ทางโครงการรวมใจพัฒนาชนบทนำโดย คุณปิยะนันท์ ไชยถา ผู้จัดการบริษัทเอ ไอ เอ จำกัด สาขาเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารขนาด กว้าง4 เมตร ยาว 10  เมตร จำนวน 1 หลัง

ต่อมา พ.ศ. 2555 ได้สนับสนุนงบประมาณในเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนและสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10 เมตรยาว 10  เมตร เพื่อใช้เป็นลานกีฬาประจำศศช.และลานอเนกประสงค์ของชุมชน

ปัจจุบันศูนย์การเรียนแห่งนี้ได้ทำการเรียนการสอนแก่นักเรียน  ผู้ใหญ่  และเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน  ปัจจุบันมีครูประจำศูนย์การเรียน

2 คน  คือ

                นายชล  สารใจ                      ครูประจำศูนย์การเรียน

                นายวัชรากร  ยะมัง                      ครูประจำศูนย์การเรียน 


       

Comments