กลุ่ม 13 กลุ่มห้วยไก่ป่า


นายสจักร์   กะพอ
ครูนิเทศก์กลุ่มห้วยไก่ป่า
นางสาวสุจิวรรณ  จอนู
ครู ศศช.บ้านห้วยไก่ป่า
ว่าง(ปวส.)
ครู ศศช.บ้านห้วยไก่ป่า
นายธีระพล  พูนผล
ครู ศศช.บ้านห้วยยาบ
นายชล  สารใจ
ครู ศศช.บ้านจกปก
นายระพีพัฒน์  ตาปัญญา
ครู ศศช.บ้านฉุ้ยมอ
นายสมชาย   บุษบาผล
ครู ศศช.บ้านลูกูดู
นางสาววราภรณ์  มาโน
ครู ศศช.บ้านแม่ระอานอก
นายธิติสรณ์  ดอกอิน
ครู ศศช.บ้านแม่ระอาใน
นายสันติ  จันแก้วมูล
ครู ศศช.บ้านห้วยขนุน
รอเปิดศศช.
ครู ศศช.บ้านสบหาด
นางสาวบัวจันทร์ สรณ์สิริศุภทิน
ครู ศศช.บ้านห้วยไก่ป่า

นางขนิษฐา   ตาปัญญา
ครู ศศช.บ้านห้วยยาบ
นายวัชราภรณ์  ยะมัง
ครู ศศช.บ้านจกปก
นายพงษ์พันธ์  ปัญญาไว
ครู ศศช.บ้านฉุ้ยมอ
นายยงยุทธ     เสริมมติวงศ์
ครู ศศช.บ้านลูกูดู
นายศรายุทธ   กองจันทร์
ครู ศศช.บ้านแม่ระอานอก
นางสาววรรณนลักษณ์ โคตรปัญญา
ครู ศศช.บ้านแม่ระอาใน
นางณัฐกัญจณ์  เจือจาน
ครู ศศช.บ้านห้วยขนุน