กลุ่ม 12 กลุ่มเลอะตอ


ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สุวรรณเดช
พนักงานราชการ/ครูนิเทศก์
นายอัครา    ปินตารักษ์
ครู ศศช.บ้านเลอะตอ
นายชาติชาย  มะเชอพะ
ครู ศศช.บ้านซอแอะ
นางสาวแสงสุริยา  สกุณาคีรี
ครู ศศช.บ้านยะลิกุย

 นายกำธร ใจไธสง
ศศช.บ้านแมะแตะแหละกุย
ครู กพด.
นายสมเพชร  กมุทผดุง
ครู ศศช.บ้านขุนตื่นน้อย
นางสาวทิวาพร  ลึเคาะ
ครู ศศช.บ้านปิพอ
นางสาวปาณิสรา  หมื่นวัง
ครู ศศช.บ้านใหม่ทอง
นางสาวภาวิดา สร้างสรรค์
ครู ศศช.บ้านเลอะตอ
นางพีรยา    มะเชอพะ
ครู ศศช.บ้านซอแอะ
นางสาวชมภูนุช  ใจอ่อน
ครู ศศช.บ้านยะลิกุย


นางสาวศรีทร  สิระไผ่ทอง
ครู ศศช.บ้านขุนตื่นน้อย
นายสันทัด   สยมภูดำเนิน
ครู ศศช.บ้านปิพอ
นายไพทูรย์   พยาเรือน
ครู ศศช.บ้านใหม่ทอง
หน้าเว็บย่อย (1): ศศช.บ้านแมะแตะแหละกุย
Comments