กลุ่ม 11 กลุ่มหม่าโอโจ


นายอดุลย์   มาโน
ครูนิเทศก์กลุ่มหม่าโอโจ
ว่าที่ รต.หญิงกมลกานต์ ดีอุโมงค์
ครู ศศช.บ้านมูเชอหลังเมือง
นางสาวนงคราญ ศรีวิชัย
ครู ศศช.บ้านเคอะกะซอเด
นายสิทธิเดช ฉานสูงเนิน
ครู ศศช.บ้านเดะบือเซทะ
ว่าที่รต.พันนา  จายขาว
ครู ศศช.บ้านพะกะเช
  
นางสาวอุไรวรรณ์ หมื่นน้อย
ครู ศศช.บ้านหม่าโอโจ
นางศรันยา   มินมุนินห์
ครู ศศช.บ้านหัวโล๊ะ
นางสาวมัทนา เบญญาภาพันธ์
ครู ศศช.บ้านมูเชอหลังเมือง
นายวิสิฐศักดิ์  สุติน
ครู ศศช.บ้านเคอะกะซอเด
นายเอกชัย  ใสนวล
ครู ศศช.บ้านเดะบือเซทะนางสาวสุวมาลย์ พาเกลาะ
ครู ศศช.บ้านหม่าโอโจ

Comments