ศศช.บ้านบราโกร

ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ “แม่ฟ้าหลวง”บ้านบราโกร

บ้านบราโกร หมู่ที่ 15 ต.แม่ตื่น อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่

1.      
ข้อมูลทั่วไป

1.1   ชื่อบ้าน  บราโกร  หมู่ที่  15  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

1.2   การคมนาคม ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ 126 กิโลเมตร

1.3   แผนที่ชุมชนและอาณาเขตติดต่อ

  

 

อาณาเขตติดต่อ

      ทิศเหนือ            ติดต่อกับ            หมู่บ้านเลอะกรา

      ทิศใต้                ติดต่อกับ            หมู่บ้านห้วยโป่ง

      ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ            หมู่บ้านพะกะเช

      ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ             หมู่บ้านทะโกรเด

            1.4        จำนวนประชากร   239  คน  จำนวน 56 ครอบครัว   56 หลังคาเรือน 

            1.5        พื้นที่ทั้งหมด  1,372ไร่  เป็นพื้นที่ทำกิน  322 ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย 50 ไร่

                         พื้นที่ป่า 1,000ไร่

            1.6        อายุชุมชน  มากกว่า 80ปี  ณ ปี 2558

            1.7        ประวัติชุมชน

            บ้านบราโกร มีชื่อตามตำนาน  คำว่า “บรา”  หมายถึง  ค้างคาว  คำว่า “โกร”  หมายถึง ห้วย  ซึ่งในอดีตคาดว่าเป็นที่อยู่ของฝูงค้างคาวจำนวนมาก   ตั้งเป็นหมู่บ้านมาประมาณ 80 ปี  เดิมทีชาวบ้านเข้ามาพื้นที่นี้เพียงเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ถึง 10 ครอบครัวต่อมามีการขยายพื้นที่ ทำกิน และมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรจึงได้เป็นหมู่บ้านดังปัจจุบัน ในอดีตขึ้นตรงกับอำเภอแม่ระมาด   จังหวัดตาก และย้ายมาอำเภออมก๋อย สังกัด หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย

จังหวัดเชียงใหม่และปัจจุบันตั้งอยู่ที่        หมู่ที่ 15  ต. แม่ตื่น อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่  ประชากรส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยง  ใช้ภาษถิ่นคือภาษา กะเหรี่ยงสะกอร์ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  ทำนา นับถือ ศาสนาคริสต์ ,พุทธ 

ประวัติศูนย์การเรียน

เริ่มที่ปี พ.ศ. 2535 สนง.กศน.อ.อมก๋อยได้สำรวจหมู่บ้านที่ห่างไกลและขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งขณะนั้นบ้านบราโกรยังขาดในส่วนนี้ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนขึ้นโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กศน.อ.อมก๋อยส่วนแรงงานในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบราโกรทั้งหมด  เมื่อเสร็จสมบูรณ์ก็ได้ใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนมาโดยตลอด

ต่อมา ปี 2547 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์การเรียนอีกครั้งจากโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งหลังจากการปรับปรุงก็ได้เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวพื้นเป็นดินอัดแข็ง ขนาด 8 x15 เมตร ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นห้องเรียน  มุมหนังสือ ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องนอนครู  ห้องน้ำ

ข้อมูลบุคลากรประจำ ศศช.

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

1

นางสาววรรณกร    ประมาตัง

ครู กพด.

ปริญญาตรี

สถิติประยุกต์

2

นางสาวศรีรัตน์  ตาคำ

ครู กพด.

ปริญญาตรี

ชีววิทยา

ประเภทกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย อายุ 3-6 ปี  จำนวน  10คน

กลุ่มเป้าหมาย อายุ 7-14ปี  จำนวน  18  คน

กลุ่มเป้าหมาย  อายุ 15 ปีขึ้นไป  (โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย)  จำนวน 11คน

กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาทางไกลสายสามัญจำนวน  10  คน

 

 

ข้อมูลผู้เรียน

เตรียมความพร้อม

ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

รวม

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

 

-

3

-

-

2

3

3

2

2

-

3

3

1

1

1

1

2

1

28

หลักสูตร

นักศึกษาทางไกล

ผู้ไม่รู้หนังสือ

อาชีพระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

 

จำนวน / คน

10

11

-

-

 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

กลุ่มอายุ

(ปี)

เพศ

รวม

(คน)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

0-2

6

7

13

 

3-6

7

7

14

 

7-14

25

32

57

 

15-20

114

19

33

 

21-30

23

22

45

 

31-40

14

10

24

 

41-50

15

10

25

 

51-60

2

5

7

 

60  ขึ้นไป

9

12

21

 

รวม

115

124

239

 


 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ          เป็นหุบเขามีภูเขาสูงล้อมรอบซึ่งเป็นป่าดิบชื้นมีลำห้วยไหลผ่านรอบหมู่บ้าน 2 สายซึ่งชาวบ้านใช้ลำห้วยเพื่อการอุปโภค - บริโภค  โดยจะมีปัญหาเรื่องน้ำในช่วงหน้าแล้ง จากเดือน ก.พ.-เม.ย. ของทุกปี

 ลักษณะภูมิอากาศ  ฤดูฝน  ฝนตกชุก เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนพฤศจิกายน  

 ฤดูหนาว  อากาศเริ่มหนาวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ประมาณปลายเดือนมกราคม 

อากาศโดยเฉลี่ยประมาณ  18  องศา  กลางวันมีอากาศร้อน 

ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม  มีอากาศร้อนจัดในเวลากลางวันส่วนกลางคืนจะมีอากาศเย็นสบาย

สภาพเศรษฐกิจ  ประกอบอาชีพทำไร่ข้าว   ปลูกกาแฟ  ปลูกกล้วย  และปลูกพริกกระเหรี่ยง

 ลักษณะการคมนาคม

            การคมนาคมเดินทางโดยรถยนต์  รถจักรยานยนต์     และเดินเท้า

            เดินทางจากอำเภออมก๋อยออกไป  บ้านใหม่เจริญ  ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย  ด้วยถนนลาดยางระยะทาง  79 ก.ม.เลี้ยวซ้าย หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ แล้วตรงไปผ่านสนง. อบต.ม่อนจองด้วยถนนคอนกรีต ระยะทาง 5 ก.ม. ตรงไปหมู่บ้านพะกะเช ด้วยถนนคอนกรีตสลับกับทางลูกรัง ระยะทาง 15 ก.ม. จากนั้นเลี้ยวขวาผ่านสำนักสงฆ์โค๊ะบือ ตรงไปด้วยถนนลูกรังและถนนดินทราย ระยะทาง 10 ก.ม.


ประเภท ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ ภาคีและเครือข่าย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น :เรื่องพืชสมุนไพร,การตีมีด,การจักสาน,การทอผ้าชนเผ่า,พิธีกรรมต่างๆของชนเผ่า

แหล่งเรียนรู้ :ศศช.บ้านบราโกร  ศาสนสถานของหมู่บ้าน  ปราชญ์ชุมชน  ป่าชุมชน   

ภาคีและเครือข่าย :โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น, หน่วยงานปศุสัตว์, หน่วยงานประมง,หน่วยงานเกษตร, หน่วยงานสาธารณสุข, หน่วยงานเอกชนต่างๆ

 

Comments