กลุ่ม 10 กลุ่มขุนตื่นใหม่


นายกิตติชัย  เลาย้าง
ครูนิเทศก์กลุ่มขุนตื่นใหม่
นางสาวสุพรรณิการ์  ตะโฮ
ครู ศศช.บ้านปรอโกร
นางสาววรรณกร   ประมาตัง
ครู ศศช.บ้านบราโกร
นายผล    ปันมูล
ครู ศศช.บ้านเลอะกรา
นายวายุ สาคเรสจำลอง
ครู ศศช.บ้านทะโกรเด
นางสาวกรนิกา  บัวปอน
ครู ศศช.บ้านขุนตื่นใหม่
นายพงษ์ศักดิ์ อะกะยอง
ครู ศศช.บ้านห้วยโป่ง
นายวิรัตน์  เสริมมติวงศ์
ครู ศศช.บ้านทุ่งต้นงิ้วนายนิกร  วงศ์ธรรม
ครู ศศช.บ้านปรอโกร
นางสาวศรีรัตน์  ตาคำ
ครู ศศช.บ้านบราโกร
นายทิวธวัช   นะบอ
ครู ศศช.บ้านเลอะกรา
นายธวัชชัย   วิเศษชุมชน
ครู ศศช.บ้านทะโกรเด
นายอุทัย     หน่อแก้ว
ครู ศศช.บ้านขุนตื่นใหม่
นางสาววิภาวรรณ เมธาสุข
ครู ศศช.บ้านห้วยโป่ง
นางสาวสุภาพร  เพสอุน
ครู ศศช.บ้านทุ่งต้นงิ้ว
หน้าเว็บย่อย (1): ศศช.บ้านบราโกร
Comments