กลุ่ม 10 กลุ่มขุนตื่นใหม่


นายเอกดนัย  มหามนตรี
ครูนิเทศก์กลุ่มขุนตื่นใหม่
นางนารีรัตน์  พิสุทธิวงศ์
ครู ศศช.บ้านบราโกร
ว่าง
ครู ศศช.บ้านปรอโกร
นายผล    ปันมูล
ครู ศศช.บ้านเลอะกรา
นายวายุ สาคเรสจำลอง
ครู ศศช.บ้านทะโกรเด
นายสุทธิพงษ์  แสนช่างคำ
ครู ศศช.บ้านขุนตื่นใหม่
นายพงษ์ศักดิ์ อะกะยอง
ครู ศศช.บ้านห้วยโป่ง


นายวิรัตน์  เสริมมติวงศ์
ครู ศศช.บ้านทุ่งต้นงิ้วนายธวัชชัย  วิเศษชุมชน
ครู ศศช.บ้านบราโกร
ว่าง
ครู ศศช.บ้านปรอโกร
นายทิวธวัช   นะบอ
ครู ศศช.บ้านเลอะกรา
นายธวัชชัย   วิเศษชุมชน
ครู ศศช.บ้านทะโกรเด
ว่าง
ครู ศศช.บ้านขุนตื่นใหม่
นางสาววิภาวรรณ เมธาสุข
ครู ศศช.บ้านห้วยโป่ง


นางสาวสุภาพร  เพสอุน
ครู ศศช.บ้านทุ่งต้นงิ้ว
หน้าเว็บย่อย (1): ศศช.บ้านบราโกร
Comments