การสมัครเรียน

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข การสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน กศน.                                             
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 •  ผู้ที่จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กศน.

  • เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน
  • มีพื้นความรู้ในระดับก่อนที่จะสมัคร ระดับ (สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องจบระดับประถมศึกษา)
  • ระดับประถมศึกษาไม่จำกัดพื้นความรู้
  • ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.. 2548 
   (รายละเอียดตามไฟล์ลิ้งค์) 
   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00171170.PDF
 • หลักฐานการสมัคร
 1. บัตรประจำตัวประชาชน  ฉบับจริง 1 ฉบับ  สำเนา 1 ฉบับ  
  **
   (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับจริง 1 ฉบับ  สำเนา 1 ฉบับ  
  **
   (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ 
  **
   (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. หลักฐานทางการศึกษา  ฉบับจริง 1 ฉบับสำเนา 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
 • สมัครได้ ณ  กศน.ตำบลในพื้นที่และ กศน.อำเภอ