มุมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://203.172.142.2/information/beta/logo_onie.html
http://203.172.142.159/exam/

ข่าวกิจกรรม

 • ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 เมื่ิอวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 ณ รร.ชุมชนบ้านอมก๋อย อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส่ง 8 มี.ค. 2561 00:59 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • บริจาคเลือด เมื่อวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.คณะครูและบุคคลากร กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส่ง 8 มี.ค. 2561 00:50 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนกุมพาพันธ์2561 เมื่อวันที่ 5 กพ.2561 ผอ.ศุภกร ศรีศักดาประชุมชี้แจงนโยบายครูพื้นที่สูง และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นประประจำปี 2560
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 00:18 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการอบรมทักษะการฟัง-พูดของครู เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 นายกฤติชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมอบรมครูโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ณ อำเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 21 ธ.ค. 2560 21:14 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • งานสืบสานตวยฮอยผ่อกอยป๋าเวณียี่เป็งอำเภออมก๋อย 2560 คณะครู กศน.อำเภออมก่อย ได้ร่วมกับอำเภออมก๋อย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชนได้จัดงานสืบสานตวยฮอยผ่อกอยป๋าเวณียี่เป็งอำเภออมก๋อย ขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดให้มีการประกวดซุ้มซอยในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย,การประกวดดอกไม้ไฟ ,การฟังเทศน์มหาชาติในวันยี่เป็ง ,การประร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, การประกวดโคมไฟลอดบ่วง,การประกวดกระทงเล็ก และมหรสพต่างๆ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
  ส่ง 13 ธ.ค. 2560 23:17 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นำโดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อยและคณะครู ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภออมก๋อย ณ วัดแสนทอง
  ส่ง 29 ต.ค. 2560 23:04 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร สื่อและรูปแบบการอบรมครูตามโครง วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ บ้านสวนกาแฟรีสอร์ท อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตเลขาธิการ กศน. นายเรวัติ สุธรรม อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสถาบันภาคเหนือ ครูนิเทศ ครูผู้สอนพื้นที่สูง กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร สื่อและรูปแบบการอบรมครูตามโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมกันหาแนวทางการอบรมครูพื้นที่สูง แก้ปัญหาการอ่านไม ...
  ส่ง 24 ต.ค. 2560 20:57 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม กศน.ตำบล

 • บริจาคเลือด เมื่อวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.คณะครูและบุคคลากร กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส่ง 8 มี.ค. 2561 00:45 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 00:22 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 กศน.อำเภออมก๋อยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในโครงการ อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมีนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 00:56 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กศน.ตำบลยางเปียง กศน.ตำบลยางเปียงจัดการอบรมการคัดแยกขยะ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยวิทยากรนายนิรันดร์ ธิปธนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลอมก๋อย ณ.บ้านโป่ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 03:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กศน.ตำบลยางเปียง กศน.ตำบลยางเปียง อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรจากธนาคารธกส.สาขาอำเภออมก๋อยมาให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 03:00 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 9 ก.ค. 2560 23:26 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดรายละเอียดเอกสารดังแนบ
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 00:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • งานประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแอพช่วยชีวิต police i lert u และline ตำรวจภูธรภาค 5
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 20:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • เรื่องการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์  กศน.ตำบลอมก๋อยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559 ผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมเชิญมาร่วม ณ  กศน.ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 00:31 โดย saipin P
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

Comments