ขอต้อนรับสู่ อกท.หน่วยเชียงใหม่


   นายพูนทรัพย์   ปิยาโน
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562


นายเขมนันท์  ขันสร้อย
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2561


นางสาววิภาพร  ปะหยี
 เข้ารับพระราชทานโล่ สมาชิก อกท. ดีเด่น ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2561


นายขวัญชัย  แซ่มั่ว
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2560


                            
นายอดิศักดิ์ ประพฤติดี
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2559นายเอกชัย ชะนะผล
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2558นายปี ลุงเงิน
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2557นายทุน ลุงยอด
รองนายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ สมาชิก อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2557
Comments