ปฏิทินนิเทศฯ ภาคเรียนที่ 2 /2563 กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 3


    https://drive.google.com/file/d/1v_QHJRnzEPVuXBnDK-Gzrvdmwpe7lDuD/view?usp=sharing

                             หลักสูตรออนไลน์ (Covid - 19)                           
https://sites.google.com/cmarea3.go.th/online-e-learningcmr3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

หลักสูตร ออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

***แจ้ง!!! ระบบปิดทำการประมวลผล เพื่อพัฒนาระบบ 
ขออภัยผู้เข้าอบรมทุกท่านเป็นอย่างสูง 
Power by : ( Master,F&KY Edition) ^ ^"

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564


กลุมนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3

  • [25 มกราคม 2564] อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้แบบ Active Learning" 
  • [27 มกราคม 2564] อบรมงานพัสดุและการเงิน และ การอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ IPAD
  • 27 มกราคม 2564] อบรม "การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่"

 ข่าวการนิเทศการศึกษา

ข่าวครู - บุคลากร

  • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • ผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3
  • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  • ผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3

 ภาพกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ 

  ข้อปฏิบัติในสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดระลอกใหม่ 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19)
 เพื่อต้อนรับปรับสู่วิถีแบบ New Normal ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ต้องเตรียมมาตรการให้เหมาะสมกับขนาดและวัยของเด็ก


     


กิจกรรมการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 4/2564
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ณห้องประชุมไร่ส้ม 
 
                                          

ข่าวสารด้านการศึกษา

ข่าวการศึกษา เว็บครูบ้านนอก.com
สาระภาษาไทย