ประกวดวาดภาพระบายสี

โพสต์5 ธ.ค. 2560 23:10โดยเว็บไซต์ สพป.ชม3
     “ชมรมทูตนักอ่าน” จัดกิจกรรมประกวดระบายสีภาพวาด 
   เนื่งด้วย “ชมรมทูตนักอ่าน” เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อสร้างความสนใจ และ ปลูกฝังให้เยาวชนสนกุไปกับการเรียนรู้จากการอ่าน จนทำให้เกิดความใฝ่รู้ต่อยอดติดตัวเป็นนิสัยรักการอ่านรวมทั้งใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ออกห่างจากสิ่งเร้าที่มอมเมาให้เสียเวลาไปอย่างไร้ ประโยชน์ ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ครั้งนี้ “ชมรมทูตนักอ่าน” ได้รับการสนับสนนุ จำก สำนกัพมิพ์ อี.ควิ.พลสักรปุ๊ ได้จัดกิจกรรมประกวด ระบายสีภาพวาด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนบัสนนุ การใช้จินตนาการและความคิดสร้ำงสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ โดยหวังว่าจะได้รับความ สนใจจากโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ และมีการส่งตัวแทนที่สนใจเข้าประกวดตามความเหมาะสม
Ċ
เว็บไซต์ สพป.ชม3,
5 ธ.ค. 2560 23:10
ą
เว็บไซต์ สพป.ชม3,
5 ธ.ค. 2560 23:10
Comments