ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

โพสต์2 ธ.ค. 2560 23:59โดยเว็บไซต์ สพป.ชม3
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
  เนื่องด้วยภาคีเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประชุมเพื่อพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงฯในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายจึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระบบในการนี้จึงขอให้ท่านได้กรอกแบบสำรวจตามลิงค์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  เพื่อให้เป็นข้อมูลในการประชุมฯ และพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์   
                   นายณรงค์  อภัยใจ
     ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่สูงฯจังหวัดเชียงใหม่


แบบสอบถาม
Ċ
เว็บไซต์ สพป.ชม3,
2 ธ.ค. 2560 23:59
Comments