แจ้งรายงานผลควบคุมภายใน

โพสต์6 ธ.ค. 2560 20:52โดยเว็บไซต์ สพป.ชม3

แจ้งรายงานผลควบคุมภายใน

แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด   ตามที่โรงเรียนจะต้องรายงานผลควบคุมภายใน ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ(30 กันยายน ) ตามแบบ ปอ.1  ซึ่งในปี 2560 ท่านจะต้องรายงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น  ปรากฏว่า ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีโรงเรียนส่งแล้วแค่ 8 โรงเท่านั้น  ดังนั้น แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ดำเนินการส่งแบบ ปอ.1 ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ด้วยภายในกำหนดเวลา

Comments