Een digitale leeromgeving met het predikaat Cloudschool® heeft een cloudcomputing-infrastructuur die zorgt voor de convergentie van alle educatieve applicaties die een school gebruikt, tot een toegankelijke en stabiele digitale leeromgeving waarin kinderen zelfstandig leren en de leerkracht als coach optimaal wordt ondersteund.
Adaptief onderwijs is al lang een streven van alle leerkrachten; het maakt hun werk professioneler naarmate meer sprake is van maatwerk: de juiste lesstof bij de juiste leerling op het juiste moment. In een tijd waarin de 'caseload' voor leerkrachten alleen maar groter en complexer wordt ( wat te denken van alle zorgleerlingen die in het reguliere onderwijs moeten worden opgevangen? ) kunnen leerkrachten wel hulp gebruiken. Dat kan! En wel door gebruik te maken van moderne technologie. Cloudcomputing en het semantische web zijn de bouwstenen voor een duurzame digitale leeromgeving. Dit is het onderwijs van de 21e eeuw.     

Kenmerken van Cloudschool®
1) Zorgt voor een goede ondersteuning van het leerproces. Content wordt niet aangeboden als zelfstandige eenheden, maar in een gekwalificeerde didactische samenhang.
2) Het werken met didactische concepten zorgt voor een goede aansluiting bij de bestaande methoden en curricula. Het ondersteunt de leerkracht in een coachende rol.
3) Zorgt voor een modulair aanbod van digitaal lesmateriaal, waardoor ook
geleidelijk kleinere onderdelen van het curriculum zijn aan te passen.
4) Zorgt voor een duurzame ontwikkeling met geborgd onderhoud en garanties voor beschikbaarheid van het digitale lesmateriaal.
5) Zorgt voor continuïteit door voldoende schaalgrootte, zodat ook de ICT-technische stabiliteit en duurzaamheid geborgd worden.
6) Voorkomt onprofessionele, niet doordachte losse interfaces. Zorgt voor het door leveranciers toepassen van in de praktijk werkende standaarden die voorkomen dat de gewenste convergentie geblokkeerd wordt.


Ter onderscheid van 'gewone' ELO's:

Een Cloudschool is tenminste opgebouwd uit de volgende modules:
a. Infrastructuur: een IT-systeem waarin dataverkeer tussen leerling en leerkracht via een makkelijk en veilig te gebruiken interface en een digitaal portfolio-systeem geborgd is. Rapportage van de leeropbrengsten dient teruggekoppeld te kunnen worden met leerling, leerkracht en schoolleiding.
b. Content: een systeem voor educatieve contentmanagement op basis van metadatering. De lesstof dient toegankelijk te zijn gemaakt via een heldere interface met een zoekmachine ( koppeling met semantische database ; SCORM-proof ) en een arrangeertool.
c. Didactiek: het moet binnen een Cloudschool mogelijk zijn onderwijsconcepten toe te passen op basis van '21st century skills'. Kenmerkend zijn daarin het ontdekkend en zelfsturend leren en de coachende rol die de leerkracht heeft in het onderwijsleerproces.
d. Onderwijskwaliteit: alle content dient gerefereerd te zijn aan de kerndoelen, leerlijnen en leerstandaarden zoals die door het ministerie van Onderwijs zijn bepaald ( via SLO ) en verankerd in de wetgeving.  

Meer weten over de Virtuele Juf en Leren 3.0?  Klik hier