Archief‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Ruim helft docenten maakt zelf wel eens digitaal leermateriaal

Geplaatst 6 apr. 2013 08:34 door Jan Kraaijenbrink

Helft gebruikt digitaal leermateriaal door docenten is open

Docenten gebruiken ongeveer evenveel open als gesloten digitaal leermateriaal, zo blijkt uit de resultaten van het Wikiwijs-onderzoek 2012 onder 1.568 docenten uit het po, vo, mbo, ho en wo. Het aandeel open leermateriaal is het hoogst binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs (65%) en het laagst in het primair onderwijs (47%). Het onderzoek bevraagt docenten uit alle onderwijssectoren jaarlijks over het gebruik van (open) digitaal leermateriaal in het onderwijs. Eind 2009, vóór de lancering van Wikiwijs, werd een start gemaakt met het bevragen van docenten. Begin 2011 vond de tweede meting plaats. Inmiddels zijn de resultaten van de derde meting openbaar.

Professionalisering van docenten

Het Wikiwijs-onderzoek probeert meer zicht te krijgen op de processen die bepalend zijn voor het inzetten van ict, en meer specifiek (open) digitaal leermateriaal, door docenten. Ook professionaliseringsaspecten zoals ict-vaardigheden, spelen daarbij een rol. Op basis van het jaarlijkse onderzoek is het mogelijk verschuivingen te ontdekken in het ict-gebruik onder docenten. Tegelijkertijd kunnen uit de conclusies ook activiteiten worden afgeleid en geformuleerd voor het bevorderen ervan. Deze activiteiten krijgen hun neerslag in het inhoudelijke programma van Wikiwijs.

Open en gesloten digitaal leermateriaal

Naast het zoeken, maken en delen van leermateriaal was er dit jaar speciale aandacht voor de inzet van open en gesloten digitaal leermateriaal. Met open leermateriaal wordt digitaal materiaal bedoeld dat online vrij beschikbaar is voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van deze materialen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Er zijn geen restricties aan de vorm van deze leermaterialen. De resultaten laten zien dat het gebruik van open en gesloten leermateriaal door docenten in evenwicht is (52% versus 48%).

Ruim helft van de docenten maakt zelf digitaal leermateriaal

Ook blijkt dat docenten steeds vaker zelf aan de slag gaan met het maken van digitaal leermateriaal. Meer dan de helft van de docenten ( 54% in 2012) maakt wel eens leermateriaal. In het hoger onderwijs en in het voortgezet onderwijs liggen de percentages het hoogst (hbo/wo: 77% en havo/vwo: 67%). In het primair onderwijs geeft 42% van de docenten aan zelf digitale leermiddelen te maken. Het minst vaak passen docenten bestaand digitaal leermateriaal aan voor hergebruik.

Delen van leermateriaal: meestal op school, minst via internet

Het delen van digitaal leermateriaal gebeurt meestal op school en het minst via internet. Uit de eerdere meting bleek dat 78% van de docenten, die leermateriaal maken en/of bewerken, bereid waren leermateriaal te delen met anderen op school of via internet (intentie). Dit jaar was er aandacht voor het feit of men ook daadwerkelijk deelt (waargenomen gedrag); 60% van de docenten geeft aan soms digitale leermaterialen te delen op school of via het internet.

Docenten achten zichzelf competent om digitaal leermateriaal in te zetten

Een meerderheid van de docenten heeft vertrouwen in eigen kunnen als het gaat om het gebruik van digitale leermaterialen. Acht op de tien docenten is er zeker van in staat te zijn digitale leermaterialen in te zetten in lessen. Ervaringen in de praktijk en aanvullende onderzoeken als het Wikiwijs-usability onderzoek maken duidelijk dat bij docenten soms wel degelijk vragen bestaan over het gebruik van tools als Wikiwijs en het maken en arrangeren van digitaal leermateriaal.

Deze en alle overige resultaten uit het onderzoek zijn te lezen in de Onderzoeksrapportage Wikiwijs 2012. Daar wordt ook aangegeven wat de impact van de bevindingen is voor het programma Wikiwijs.

Over Wikiwijs

Wikiwijs is het platform voor het zoeken, gebruiken, maken en delen van open, digitaal leermateriaal voor docenten van po tot en met wo. Wikiwijs is in 2009 in opdracht van het ministerie van OCW door de Open Universiteit en Kennisnet ontwikkeld. Op 1 maart 2011 is het tweede programma 'Open leermateriaal in duurzaam perspectief' gestart, waarin het platform de komende jaren wordt doorontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten en organisaties in het onderwijsveld.

Bron: Open Universiteit Nieuwsbericht 29 augustus 2012  http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/47/932.aD0x.html

Ċ
Jan Kraaijenbrink,
10 nov. 2017 01:48
Comments