Digitale leerlijnen

Voor het Primair onderwijs zijn voor de 7 leergebieden kerndoelen geformuleerd. 
De kerndoelen zijn richtinggevende leerdoelen. Het SLO heeft middels het project TULE ( Tussendoelen & Leerlijnen ) dit voor de 7 leergebieden uitgewerkt.
Dit vormt de leidraad voor het primair onderwijs. De curricula, hetzij door methodes ( gesloten leermateriaal) dan wel door open leermateriaal ( door leerkrachten zelf ontwikkeld ) , dienen deze leerlijnen te volgen.

            Ga direct naar Cloudschool-leerlijnen:( alleen toegankelijk met een cloudschool-account ) : 

Voor het Primair Onderwijs heeft het SLO de kerndoelen en leerlijnen ontwikkeld.  Voor meer informatie zie:   http://tule.slo.nl/ 


Voor het Speciaal onderwijs zijn de kerndoelen en leerlijnen door de CED-groep uitgewerkt.

Voor het Voortgezet speciaal onderwijs ( arbeidsgericht ) :


Voor het Voortgezet onderwijs zijn met name de exameneisen ( zie www.examenblad.nl ) leidend voor het onderwijsprogramma. Het ministerie van OCW geeft extra aandacht aan het reken- en taalniveau en heeft daarvoor zelfs een verplichte eindtoets voor het PO afgesproken.
Wat kerndoelen en leerlijnen zijn voor het PO en SO , zijn de landelijk vastgestelde 'referentiekaders' en 'referentieniveau's voor het VO. Op de website voor ' doorlopende leerlijnen voor rekenen en taal ' van het MinOCW is meer informatie te vinden:
Meer nog dan bij het PO en SO wordt de lesstof verkregen via de methodes van uitgeverijen. Digitalisering van deze methodes verkeert nog in een pril stadium. In de meeste gevallen beperkt het zich tot 'digitale ondersteuning van het studieboek door middel van digitaal oefenstof' 
In opdracht van het Ministerie heeft Kennisnet de taak gekregen een standaardisatie van 'digitale content' met alle ketenpartners af te spreken. Dit heeft geleid tot een meerjarig traject waarbij alle uitgevers en distributeurs een basismodel voor standaardisatie hebben ontwikkeld. Meer informatie vind je op http://www.educatievecontentketen.nl/