Educatieve contentontwikkeling


Educatieve contentontwikkeling voor digitale leeromgevingen
Cloudschool neemt het initiatief om voor basisscholen en speciaal onderwijs educatieve content geschikt te maken voor digitale leeromgevingen. In overleg met Kennisnet en in samenhang met het innovatieve beleid van de PO-raad wordt gewerkt aan het vormen van een netwerk van ECO-groepen. 

Voor de bemensing van deze ontwikkelgroepen zoeken we enthousiaste leerkrachten en intern begeleiders om de beschikbare educatieve content ( zoals digischool, wikiwijs, eigen materiaal van de school ...) te filteren op kwaliteit en dit te koppelen aan gestandaardiseerde leerlijnen en leerstandaarden. Zo kunnen kwalitatief hoogwaardige collecties ontstaan die tezamen uiteindelijk volledige curricula voor alle schoolvakken zullen vormen 

De basis voor deze content wordt gevormd door open lesmateriaal. De kwaliteit van het lesmateriaal staat voorop en daarbij moet het ook geschikt worden gemaakt voor een digitale leeromgeving. Hier komt nogal wat bij kijken en daarom wordt ook samen gewerkt met CED-groep ( leerlijnen SO en toetsservice ) en kan worden aangesloten op de bestaande lerende netwerken. 


Wat is de educatieve contentketen?

De educatieve contentketen (ECK) is de keten van ontwikkelen, beschikbaar stellen, vinden, arrangeren en gebruiken van (digitaal)leermateriaal. Binnen deze keten zijn afspraken tussen aanbieders, distributeurs en afnemers van (digitaal) leermateriaal. Deze afspraken beschrijven hoe leermateriaal beschikbaar moet worden gesteld en hoe het gebruikt kan worden in bijvoorbeeld een leeromgeving. De afspraken zijn niet dwingend, ze worden gedragen door wederzijds commitment en de bereidheid hierop aangesproken te worden.


Programma ECK2

Actualisatie en doorontwikkeling van de tot nu toe gemaakte afspraken is noodzakelijk om de verbinding tussen de leermiddelen, de leerresultaten en de leerdoelspecificaties op een structurele en toekomstvaste wijze vorm te geven, zodat de gemeenschappelijke visie op digitale leermiddelen een stap dichterbij komt. Voor deze actualisatie en doorontwikkeling van afspraken in de educatieve contentketen is het programma ECK2* gestart.

    

Voor meer informatie : educatievecontentketen.nl