วิทยาศาสตร์


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอัญชรี  ไชยสถิตวานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายวัชรินทร์  อุดมพล


นางเกวลิน  สอนแก้ว
นายสอาด  จันต๊ะคาดนางสาวประวีณา  ศรีธาราธิคุณ


นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์นางสาวแสงหล้า  คำหมั้นนางสุนันทา  สมศรี


นางสาวพรรเพ็ญ  ชัยทอง
Comments