วิสัยทัศน์


 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
* มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
* ปฎิรูปการเรียนรู้
* สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 

 

 พันธกิจ  
 * จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้บริการอย่างทั่วถึง 
 * พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 * บริหารและจัดการศึกษาตามนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  เป้าหมาย 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
Comments