ทำเนียบบุคลากร

นายไพฑูรย์  ปันทราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายทับ  บางโป่ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

นายปิยะ  แก้วหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม


นายสมชาย  วงค์ชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมนางจินตนา  เรืองแจ่มแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นายสอาด  จันต๊ะคาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายวัชรินทร์  อุดมพล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

Comments