สังคม ศาสนาฯ


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรร

นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวกัลยา  อินเรือง


นางสมฤดี  ก้อนคำ
นางสาวปราณี  วงศ์ชัยนายวสันต์  สรรพสุข


นางสาวพัชรินทร์  แก้วนึก
นายสุชิน  สีหานายอธิวัตน์  ชินายศ


นายชัยวัฒน์  แก้วดำ
Comments