เพลงมาร์ช ช.ข.ว

เพลงมาร์ช  ช.ข.ว. โรงเรียน


พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม 

สีชื่นชม " ม่วง - ขาว " พราวสีสัน 

" สีม่วง " คือ " ชาติ - องค์ราชัน " 

" สีขาว " นั้น " ศาสนา " ประจำใจ 

อักษรย่อ " ช.ข.ว. " หนอน้องพี่ 

เรื่อง " เรียนดี " พวกเราเอาใจใส่

การกีฬา " เล่นดี " มีวินัย 

" มีมารยาท " ล้วนให้ใฝ่นิยม 

เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม 

จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม 

พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม 

แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน 

Comments