ภาษาไทย


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสุพิน  ขันตี
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวนิการักษ์  คำมา


นายเสกสรร  เทพยศนางนิภาพร  ธรรมธิ

นางสาวปาณิสรา  สำเนียงเย็นนางสาวมนธิญา  สายวงศ์โห้

Comments