ภาษาต่างประเทศ


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางลำคอง  เหลี่ยมวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวธนพร  มณีรัตน์


นายพร้อมพงษ์  รักประชา

นางนวลละออ  วาสเอื้อยวงศ์นางสาวขวัญเรือน  ชูศรีโฉม
นางรุจิรา  ดาราสว่าง
นางณัฐกานต์  ทาเอ้ยนายสมชาติ  บุญเลิศอนันต์
นางสาวสาวิตรี  ขันทะ

Comments