วันสุนทรภู่ 62

โพสต์30 มิ.ย. 2562 21:29โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1BD8VqXJUZD0sbJcaYLf4fyPoGSTDgusk?usp=sharing
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถในการใช้ภาษา และ ในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก กลุ่มสาระภาษาไทย จึงได้จัดงานวันสุนทรภู่ บูรณาการ ร่วมกับวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยมีกิจกรรมดังนี้ มีการแสดงละคร เรื่อง พระอภัยมณี กิจกรรมต้านยาเสพติด ตอบปัญหาภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทยซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธาน และจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments