วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โพสต์4 ก.พ. 2562 22:57โดยครูวงศกร คำตั๋น
เนื่องด้วยวันที่ 27  มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อเป็นการน้อม
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรวินิจ ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  จึงก าหนดประกอบพิธีสวนสนามและปฎิญานตน ขึ้นในวันที่ 23  มกราคม 2562 ณ บริเวณพิธีสนามโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธาน..>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments