มอบโลห์และเกียรติบัตร

โพสต์4 ก.พ. 2562 22:44โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1POWEm-m0aPfMnlYGuNAyhx_uJ-nmXNkD?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบโลห์และเกียรติบัตร ให้กับนายวีรภัทร สังข์รุ่ง  ได้รับรางวัล
เด็กและเยาวชนดีเด่น น าชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2563  หน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ 
และนางสาวอรุโณทัย แซ่ท้อ  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments