ขรราชเกมส์

โพสต์4 ก.พ. 2562 22:50โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1NoU78rez7QMVx3ySh4xvFRKpgzGav7QG?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม น าคณะครู และ นักเรียน วงดุริยางค์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุพราชสัมพันธ์โซนเหนือ “ขรราชเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments