คณะตรวจสอบความขาดแคลนและความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน

โพสต์4 ก.พ. 2562 22:37โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/19b6AxW_Z328K7KEqJUsPUr54qYWL0Zwb?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  และคณะผู้บริหาร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การ
ต้อนรับ และ ตอบข้อซักถามของคณะตรวจสอบความขาดแคลนและความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน งบผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมปากอิง และพาเยี่ยมชมสถานก่อสร้าง อาคารเรียน ตลอดจนตรวจสอบอาคารเรียนต่าง ๆ >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments