การศึกษาดูงาน “โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน”

โพสต์4 ก.พ. 2562 22:54โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1kxGUE2SZuSFSihNHBLAkFGZfKz5rKgrZ?usp=sharing
การศึกษาดูงาน “โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน” ณ จังหวัดเชียงราย  “ศึกษาดูงาน สะท้อน
ข้อมูลโรงเรียน และร่างแผนพลังงาน 5 ด้าน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล และวิสาหกิจชุมชน ของส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย กระทรวงพลังงาน  ในวันที่ 10 มกราคม 2562  โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม น าคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว..>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments