“English Camp for Communicative Competence”

โพสต์30 มิ.ย. 2562 21:44โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1d8BvMb2CpIoFpEqLSVKeFbsNvyjLNLRF?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อความสามารถในการสื่อสาร “English Camp for Communicative Competence” ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments