เด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

โพสต์4 ก.พ. 2562 22:34โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1hsYYHG-rHawbp9cr5hpISI15wxRuY81a?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  และคณะครู และ นายวีรภัทร สังข์รุ่ง นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้ารับโลห์และเกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่น น าชื่อเสียงสู่
ประเทศชาติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2563 ณ ท าเนียบรัฐบาล >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments