คณิตศาสตร์


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตดา  ปันทราช
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจินตนา  เรืองแจ่มแจ้ง


นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต

นายไพฑูรย์   ปันทราช


นางรัชนก  เพียรจริง


นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์


นายทับ  บางโป่ง


นางสาวรังสิมา  ใจวงศ์


นางสาวณปภัช  บรรณาการ
Comments