การงานอาชีพฯ


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายประสิทธิ์  วงศ์งาม
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย

นายกิตติศักดิ์  กาละวงศ์

นางสาวเทียมจันทร์  ดำเนินนิรันดร์นายปฎิเวธ  อินทร์โต

นายปฐม  สมศรี
นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจนายพิเชษฐ์  ศรีพิชัย

นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์

Comments