คุณธรรมร่วมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

"...ซื่อสัตย์
สามัคคี
มีจิตอาสา..."